Izdevumi

2000

Ozoliņa, Žaneta. Latvijas drošības politikas reģionālie aspekti / Žaneta Ozoliņa. Rīga: Izglītība, 2000. 256 lpp.

2002

Komunikācija: kultūra, sabiedrība, mediji =
Communication:  culture, society, media / galvenā redaktore Inta Brikše. Rīga: Zinātne, 2002. (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis; 648. sēj.). 226 lpp.
Pilnteksta saite

Sporāne, Baiba. Informācijas sabiedrības teorijas aspekti: materiāli studijām / Latvijas Universitāte. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļa. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. 159 lpp.

Zelče, Vita. Nezināmā: Latvijas sievietes 19. gadsimta otrajā pusē / Vita Zelče. Rīga: Latvijas Arhīvistu biedrība, 2002. 298 lpp.


Politikas zinātnes jautājumi: zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa = Issues in political science: collection of academic papers/University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Department of Political Science.  Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. 1. sēj. 290 lpp.

2003

Komunikācija: dzimtes pētījumi = Communication: gender studies / galvenā redaktore Inta Brikše. Rīga: Zinātne, 2003. (Latvijas Universitātes Raksti = Acta Universitatis Latviensis; 655. sēj.). 266 lpp.
Pilnteksta saite

Domino: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas studentu zinātniskie raksti. Rīga: Latvijas Universitāte: Zinātne, 2003. 1. sēj. 262 lpp.

Politikas zinātnes jautājumi: zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa = Issues in political science: collection of academic papers / University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Department of Political Science.  Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 2. sēj. 332 lpp.

2004

Ašmanis, Miķelis. Politikas teorija / Miķelis Ašmanis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 215 lpp.


 Politikas zinātnes jautājumi: zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa = Issues in political science: collection of academic papers / University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Department of Political Science. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 3. sēj. 173 lpp.

Politika un socioloģija = Politics and sociology / galvenā redaktore Žanete Ozoliņa. Rīga: Zinātne, 2004. (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis; 663. sēj.). 221 lpp.
Pilnteksta saite

Lasmane, Skaidrīte. 20. gadsimta ētikas pavērsieni / Skaidrīte Lasmane. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 251 lpp.


Agora / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 1. sēj.: Identitāte: nācija, sociālā grupa. 175 lpp.

Agora / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 2. sēj.: Vilis Lācis: divu Latviju naratīvi, sociālais/sociālistiskais reālisms 268 lpp.

2005

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005: Rīcībspēja reģionos / galvenā redaktore Aija Zobena. Rīga: UNDP Latvija: LU SPPI, 2005. 148 lpp.
Pilnteksta saite

Latvia. Human Development Report 2004/2005: Human capability in the regions / editor-in-chief Aija Zobena. Riga: UNDP Latvija: LU ASPRI, 2005. 148 lpp.
Pilnteksta saite

The past in the future: assessment of the events of 1940 in Latvia / editor in chief Žaneta Ozoliņa. Riga: SKDS, 2005. 44 lpp.
Pilnteksta saite

Cik demokrātiska ir Latvija: demokrātijas audits / zinātniskais redaktors Juris Rozenvalds. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 198 lpp.
Pilnteksta saite

How Democratic is Latvia: democratic audit / scientific editor Juris Rozenvalds. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 305 lpp.
Pilnteksta saite

Latvija eiropeizācijas krustceļos / Žanetas Ozoliņas un Tāļa Tisenkopfa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 135 lpp.
Pilnteksta saite

Negotiating Futures - States, Societies and the World: proceedings of the international conference, Riga, November 11-14, 2004 = Uzrunājot nākotni - valstis, sabiedrības un pasauli: starptautiskās konferences ziņojumi, Rīga, 2004. gada 11.-14. novembris / editorial board: Žaneta Ozoliņa (editor in chief), Andris Runcis, Aija Zobena un citi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 376 lpp.
Pilnteksta saite

Politikas zinātne: identitātes maiņa, pārklāšanās un mijiedarbība = Political science: changing, overlapping and interacting identities / galvenā redaktore Žaneta Ozoliņa. Rīga: Latvijas Universitāte, 2005. (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia; 680 sēj.). 191 lpp.
Pilnteksta saite

Politikas zinātne = Political science / galvenā redaktore Žaneta Ozoliņa. Rīga: Latvijas Universitāte, 2005. (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia; 686. sēj.). 143 lpp.
Pilnteksta saite

Komunikācija: kultūras un vēstures diskurss = Communication: discourse of culture and history / galvenā redaktore Inta Brikše. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis; 683. sēj.). 346 lpp.
Pilnteksta saite

Domino: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas studentu zinātniskie raksti. Rīga: Latvijas Universitāte: Zinātne, 2005. 2. sēj. 150 lpp.

Agora / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 3. sēj.: Pēckara Latvijas cilvēklaiktelpa ≠ staļinisms. 308 lpp.

Zelče, Vita. Marginālās jeb 1376. fonds / Vita Zelče, Vineta Sprugaine. Rīga: Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2005. 253 lpp.

Politikas zinātnes jautājumi: zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa = Issues in political science: collection of academic papers / University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Department of Political Science. Rīga: Latvijas Universitāte, 2005. 4. sēj. 242 lpp.

2006

Latvian-Russian relations: domestic and international dimensions / editor Nils Muižnieks. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 159 lpp.
Pilnteksta saite

Baltijas jūras reģions pēc Eiropas Savienības paplašināšanās: attīstības scenāriji / Raimonds Graudiņš, Toms Rostoks, Kristīne Krūma un citi; galvenā redaktore un projekta vadītāja Žaneta Ozoliņa. Rīga: Zinātne, 2006. 170 lpp.

Baltic Sea Region after the enlargement of the European Union: future prospects / Raimonds Graudiņš, Toms Rostoks, Kristīne Krūma et al.; editor in chief Žaneta Ozoliņa. Riga: Zinātne, 2006. 107 lpp.

Informācijas vide Latvijā: 21. gadsimta sākums / Intas Brikšes redakcijā. Rīga: Zinātne, 2006. 415 lpp.Robežu paplašināšana: identitātes un kopienas: starptautiskās konferences ziņojumi, Rīga, 2005. gada 9.-12. novembris = Expanding borders: communities and identities: proceedings of international conference, Riga, November 9-12, 2005 / editor in chief Žanete Ozoliņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 460 lpp.
Pilnteksta saite

Kultūras. Jaunieši. Mediji / Jānis Daugavietis, Aivars Tabuns un citi; zinātniskais redaktors Aivars Tabuns; redaktore Ausma Tabuna; Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. 128 lpp.

Socioloģija = Sociology / galvenais redaktors Tālis Tisenkopfs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia; 701 sēj.). 154 lpp.
Pilnteksta saite

Bibliotēkzinātne: bibliotēka un sabiedrība = Library science:  library and society / galvenā redaktore Baiba Sporāne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia; 699. sēj.). 314 lpp.
Pilnteksta saite

Zanders, Viesturs. Rīgas Latviešu biedrība (1868-1940) kā nacionālās grāmatniecības centrs / Viesturs Zanders. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 158 lpp.

Domino: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas studentu zinātniskie raksti. Rīga: Latvijas Universitāte: Zinātne, 2006. 3. sēj. 206 lpp.

Sociālā atstumtība un sociālā iekļaušana: situācijas izvērtējums Latvijā: zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte; atbildīgā redaktore Feliciana Rajevska. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 149 lpp.

Agora / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 4. sēj.: Laikplaisa: Piektais gads. 406 lpp.

2007

Latvia. Human Development Report 2006/2007: Human Capital / editor-in-chief Aija Zobena. Riga: LU SPPI, 2007. 120 lpp.
Pilnteksta saite

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006/2007: Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta? / galvenā redaktore Aija Zobena. Rīga: LU SPPI: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2007. 117 lpp.
Pilnteksta saite

Zīmes. Mēs. Pieminēšana. Piektais Gads / Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu Fakultāte. Komunikācijas Studiju Nodaļa; Vitas Zelčes Redakcijā. Letonika. Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds, 2007. 146 lpp.

Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa: priekšvēlēšanu publiskā telpa / redaktori: Inta Brikše, Vita Zelče. Rīga: Zinātne, 2007. 364 lpp.
Pilnteksta saite

Politiskā komunikācija, ētika un kultūra Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanās / Skaidrītes Lasmanes redakcijā; redaktores: Baiba Mūrniece-Buļeva, Anda Kubuliņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 364 lpp.
Pilnteksta saite

How Democratic is Latvia: monitoring of democracy, 2005-2007 / scientific editor Juris Rozenvalds. Rīga: Zinātne, 2007. 112 lpp.
Pilnteksta saite

Cik demokrātiska ir Latvija: demokrātijas monitorings, 2005-2007 / zinātniskais redaktors Juris Rozenvalds. Rīga: Zinātne, 2007. 104 lpp.
Pilnteksta saite

Nacionālo minoritāšu konvencija - diskriminācijas novēršana un identitātes saglabāšana Latvijā / Nila Muižnieka redakcijā; LU Sociālo un politisko pētījumu institūts. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 77 lpp.
Pilnteksta saite

Uncertain transformations - new domestic and international challenges:  proceedings of the international conference: Riga, November 9-11, 2006 = Neskaidrās transformācijas - jauni izaicinājumi nacionālā un starptautiskā līmenī: starptautiskās konferences ziņojumi: Rīga, 2006. gada 9.-11. novembris / editors: Žaneta Ozoliņa, Nils Muižnieks. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 391 lpp.
Pilnteksta saite

Parlamentārais diskurss Latvijā: Saeimas plenārsēžu datorizētā analīze / zinātniskais redaktors Juris Rozenvalds; Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 136 lpp.

Socioloģija = Sociology / galvenais redaktors Tālis Tisenkopfs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia; 714. sēj.). 85 lpp.
Pilnteksta saite

Domino: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas studentu zinātniskie raksti. Rīga: Latvijas Universitāte: Zinātne, 2007. 4. sēj. 174 lpp.

Agora / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 5. sēj.: Patērniecība Latvijā: tendences un alternatīvas. 269 lpp.

Agora / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 6. sēj.: Reiz dzīvoja Kārlis Ulmanis. 442 lpp.

Alternatīva. Politikas zinātnes jautājumi: zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa = Issues in political science: collection of academic papers / University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Department of Political Science. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 5. sēj. 242 lpp.

2008

Manufacturing enemy images?: Russian media portrayal of Latvia / editor Nils Muižnieks. Rīga: Academic Press of the University of Latvia, 2008. 167 lpp.
Pilnteksta saite

Alternatīva. Politikas zinātnes jautājumi: zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa = Issues in political science: collection of academic papers / University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Department of Political Science. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008. 6. sēj. 279 lpp.

Latvia and the USA: from captive nation to strategic partner / editor Daunis Auers. Riga: Academic Press of the University of Latvia, 2008. 207 lpp.
Pilnteksta saite

Muižnieks, Nils. Georgian security: a Latvian perspective / Nils Muižnieks with a contribution by Rasma Karklins. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 39 lpp.
Pilnteksta saite

Danelsons, Renārs. Moldova, minorities and the international community / Renārs Danelsons; Advanced Social and Political Research Institute (ASPRI), University of Latvia; editor Nils Muižnieks. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 39 lpp.

Dziesmu un deju svētki mainīgā sociālā vidē / projekta vadītājs Tālis Tisenkopfs; darba grupa: Jānis Daugavietis, Ilze Lāce, Laura Sūna, Kristīne Locika, Līga Grundšteine. Rīga: LU SZF SPPI, 2008. 77 lpp.
Pilnteksta saite

Ījabs, Ivars. Saeima, vārdi un demokrātija: pilsonis, latvietis, nodokļu maksātājs: pilsoniskā sabiedrība Latvijas parlamentārajā diskursā / Ivars Ījabs, Sergejs Kruks. Rīga: Sorosa fonds Latvija, 2008. 190 lpp.

Eiropas Parlaments: ārējās un drošības politikas īstenotājs / Daunis Auers, Žaneta Ozoliņa un citi; galvenā redaktore Žaneta Ozoliņa. Rīga: Zinātne, 2008. 172 lpp.

Latvija 2020: nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij / zinātniskās redaktores: Žaneta Ozoliņa, Inga Ulnicāne-Ozoliņa; Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 297 lpp.
Pilnteksta saite

Socioloģija: socioloģijai Latvijā - 40 = Sociology: sociology in Latvia - 40th anniversary / galvenais redaktors Tālis Tīsenkopfs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008. (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia; 736. sēj.). 194 lpp.
Pilnteksta saite

2009

Latvia. Human Development Report 2008/2009: Accountability and Responsibility / editors: Juris Rozenvalds, Ivars Ijabs. Rīga: LU Advanced Social and Political Research Institute: University of Latvia Press, 2009. 234 lpp.
Pilnteksta saite

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2008/2009: Atbildīgums / galvenie redaktori, ievada autori: Juris Rozenvalds, Ivars Ijabs. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2009. 226 lpp.
Pilnteksta saite

Laba pārvaldība / Žanetas Ozoliņas un Ivetas Reinholdes redakcijā. Rīga: Zinātne, 2009. 286 lpp.


Pētījuma "Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem" noslēguma ziņojums / Daina Pakalna, Baiba Holma, Aivars Tabuns, Mareks Niklass, Aija Zobena un citi; redaktore Baiba Mūze; Latvijas Universitāte. Sociālo un politisko pētījumu institūts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 222 lpp.
Pilnteksta saite

Jansone, Ingrīda. Cilvēka attīstība un dzīves cikli / Ingrīda Jansone; LU Sociālo zinātņu fakultāte. Socioloģijas nodaļa. Sociālā darba studiju programma. Rīga: LU Sociālo zinātņu fakultāte, 2009. 112 lpp.

Zelče, Vita. Latviešu avīžniecība: laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā, 1822-1865 / Vita Zelče. Rīga: Zinātne, 2009. 487 lpp.

2010

Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras telpā / sastādītāji: Jurģis Šķilters, Skaidrīte Lasmane. Rīga: LU SZF SPPI, 2010. 241 lpp.
Pilnteksta saite

Latvijas preses vēsture: diskursi un identitātes / redaktors Ojārs Skudra; recenzenti: Juris Goldmanis, Viesturs Zanders. Rīga: LU SZF, 2010. 156 lpp.
Pilnteksta saite

Ločmele, Klinta. Nationalism and construction of an ideal woman: the case study of the women’s magazine "Zeltene" (1926-1934) / Klinta Ločmele. Rīga: Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte", 2010. 25 lpp.
Pilnteksta saite

Zelče, Vita. Atmiņas tekstūra: Otrā pasaules kara pieminekļi Baltijas valstīs = The texture of memory: World War II monuments in the Baltic States / Vita Zelče. Rīga: Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte", 2010. 38 lpp.
Pilnteksta saite

Laiku atšalkas: žurnālistika, kino, politika: asociētā profesora Ābrama Kleckina jubilejas iedvesmots krājums / autoru kolektīvs: Skaidrīte Lasmane un citi; sastādītāja Olga Proskurova; Latvijas Universitāte. Sociālo un politisko pētījumu institūts. Rīga: LU SPPI, 2010. 233 lpp.
Pilnteksta saite

Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija / Mārtiņa Kaprāna un Vitas Zelčes redakcijā. Rīga: Mansards: LU SZF SPPI, 2010. 293 lpp.
Pilnteksta saite

Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība?: sasniegumu, neveiksmju un izaicinājumu audits / Nila Muižnieka redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 292 lpp.
Pilnteksta saite

How integrated is Latvian society?: an audit of achievements, failures and challenges / editor Nils Muižnieks. Riga: University of Latvia Press, 2010. 292 lpp.
Pilnteksta saite

Socioloģija Latvijā / sastādītājs, zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Tālis Tisenkopfs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 533 lpp.

Informācija un sabiedrība: Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti = Information and society: proceedings of the Department of Information and Library Studies / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. Rīga: Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2010. Nr. 1. 155 lpp.
Pilnteksta saite

2011

Muižnieks, Nils. Latvian-Russian relations: dynamics since Latvia’s accession to the EU and NATO / Nils Muižnieks; reviewers: Toms Rostoks, Andris Sprūds. Rīga: University of Latvia Press, 2011. 86 lpp.
Pilnteksta saite

Augstskolas reģionos: zināšanu un prakses mijiedarbe / zinātniskie redaktori: Tālis Tisenkopfs, Baiba Bela, Ilona Kunda. Rīga: Zinātne, 2011. 494 lpp.

Apine, Evija, Klienta identitātes transformācija sociālā darba procesā: mācību metodiskais palīglīdzeklis / Vita Roga. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 47 lpp.

(Divas) puses. Latviešu kara stāsti: Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās / dienasgrāmatu tekstus publicēšanai sagatavojuši: Laura Ardava, Didzis Bērziņš, Gita Siliņa; Ulda Neiburga un Vitas Zelčes redakcijā. Rīga: Mansards, 2011. 422 lpp.

The geopolitics of history in Latvian-Russian relations / editor Nils Muižnieks. Riga: Academic Press of the University of Latvia, 2011. 238 lpp.
Pilnteksta saite

Latvia. Human Development Report 2010/2011: National Identity, Mobility and Capability / editors, authors of introduction: Brigita Zepa, Evija Kļave. Riga: University of Latvia Press, 2011. 167 lpp.
Pilnteksta saite

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011: Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja / galvenās redaktores: Brigita Zepa, Evija Kļave. Rīga: LU SPPI: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. 152 lpp.
Pilnteksta saite

Ločmele, Klinta. Representation of the countryside and agriculture as values in the Latvian national identity in the daily “Latvijas Avīze” (2004–2008) / Klinta Ločmele. Rīga: Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte", 2011. 20 lpp.
Pilnteksta saite

Ločmele, Klinta. Svētki, atceres dienas un to rituāli Krievijā: padomju pieredze, tās transformācija un šodiena. Uzvaras svētki Krievijā un Latvijā / Klinta Ločmele, Olga Procevska, Vita Zelče. Rīga: Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte", 2011. 41 lpp.
Pilnteksta saite

Informācija un sabiedrība: Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti = Information and society: proceedings of the Department of Information and Library Studies / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. Rīga: Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2011. Nr. 2. 165 lpp.
Pilnteksta saite

Nacionālā identitāte un komunikācija: Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ziņojumu krājums / krājuma redaktore un sastādītāja Inta Brikše. Rīga: LU SZF SPPI, 2011. 157 lpp.
Pilnteksta saite

Nacionālā identitāte: politiskās identitātes un politiskā kultūra: rakstu krājums autoru kolektīva redakcijā. Rīga: LU SZF SPPI, 2011. 253 lpp.
Pilnteksta saite

Ločmele, Klinta. (Ne)izstāstītā vēsture: Skola. Mājas. Atmiņa / Klinta Ločmele. Rīga: LU SZF SPPI, 2011. 143 lpp.
Pilnteksta saite

Šulmane, Ilze. Neatrastās identitātes?: Latvijas dienas laikrakstu žurnālisti politikas, ekonomikas un kultūras lauku ietekmē / Ilze Šulmane. Rīga: LU SPPI, 2011. 142 lpp.
Pilnteksta saite

Nacionālā identitāte un vide / Jurģa Šķiltera redakcijā. Rīga: LU SPPI, 2011. 144 lpp.
Pilnteksta saite


Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs / Nila Muižnieka un Vitas Zelčes redakcijā. Rīga: Zinātne, 2011. 398 lpp.
Pilnteksta saite


Socioloģija = Sociology / galvenā redaktore Baiba Bela. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia; 769. sēj.). 131 lpp.
Pilnteksta saite

Founding Elections in Latvia, 1993–1995: analyses, documents and data / Jānis Ikstens, Andris Runcis (eds.). Berlin: Edition Sigma, 2011. 220 lpp.

2012

Padomju deportāciju pieminēšana Latvijā: atmiņu politika un publiskā telpa / Mārtiņš Kaprāns, Olga Procevska, Laura Uzule, Andris Saulītis. Rīga: Mansards, 2012. 191 lpp.

 Identitātes, kopienas, diskursi / zinātniskās redaktores: Baiba Bela, Brigita Zepa; recenzenti: Aija Zobena un citi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 172 lpp.

Zellis, Kaspars. Ilūziju un baiļu mašinērija: propaganda nacistu okupētajā Latvijā: vara, mediji un sabiedrība, (1941-1945) / Kaspars Zellis; recenzenti: Kārlis Kangeris, Vita Zelče, Didzis Bērziņš. Rīga: Mansards, 2012. 363 lpp.

Ījabs, Ivars. Atgūtā demokrātija: politiskā publicistika, 2005-2012 / Ivars Ījabs. Rīga: Zinātne, 2012. 293 lpp.


Nacionālā identitāte: zīmolu un patērētāju identitātes: rakstu krājums / Lolitas Stašānes un Maritas Zitmanes redakcijā. Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2012. 109 lpp.
Pilnteksta saite

National Identity: Time, Place, People: issue of publications from 1st International conference for students at the Faculty of Social Sciences of University of Latvia, in Riga, March 15-17, 2012 = Nacionālā identitāte: laiks, vieta, cilvēki: 1. starptautiskās studentu konferences rakstu krājums, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, Rīga, 2012. gada 15.–17. marts / editor Evija Zača. Rīga: University of Latvia Press, 2012. 147 lpp.
Pilnteksta saite

Kacena, Vera. Kājāmgājējs karā: latviešu kara stāsti / Vera Kacena; Vitas Zelčes un Kaspara Zeļļa redakcijā. Rīga: Mansards, 2012. 623 lpp.

Cilvēkdrošība Latvijā un pasaulē: no idejas līdz praksei / Žanetas Ozoliņas redakcijā. Rīga: Zinātne, 2012. 463 lpp.


Ījabs, Ivars. Pilsoniskā sabiedrība: epizodes politiskās domas vēsturē / Ivars Ījabs; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Igors Šuvajevs. Rīga:  LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 292 lpp.

Kleckins, Ābrams. Kino un mūsdienu kultūras likteņi / Ābrams Kleckins. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 192 lpp.


Lasmane, Skaidrīte. Komunikācijas ētika / Skaidrīte Lasmane. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 304 lpp.


Starpdisciplinaritāte sociālajās zinātnēs: vai tā sniedz atbildes uz mūsu izaicinājumiem augstākajā izglītībā un pētniecībā? / zinātniskās redaktores: Tatjana Muravska, Žaneta Ozoliņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 227 lpp.
Pilnteksta saite

2013

Letonika. Piektais kongress. Latvijas sociālā atmiņa un identitāte: ziņojumu kodoli: 2013. gada 29. oktobris / sastādītāja Vita Zelče. Rīga: Mansards, 2013. 53 lpp.

(Две) стороны: латышские военные рассказы: Вторая мировая война в солдатских дневниках / под редакцией Виты Зелчи и Улдиса Нейбургса. Rīga: Mansards, 2013. 479 lpp.

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2012/2013: Ilgtspējīga nācija / galvenā redaktore Baiba Bela. Rīga: LU SPPI, 2013. 128 lpp.
Pilnteksta saite

Informācija un sabiedrība: Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti = Information and society: proceedings of the Department of Information and Library Studies / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. Rīga: Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2013. Nr. 3. 327 lpp.
Pilnteksta saite

Neiburgs, Uldis. (Divas) puses. Pēc grāmatas... / Uldis Neiburgs, Vita Zelče. Rīga: Mansards, 2013. 28 lpp.


Kacena, Vera. Balle beidzās pusnaktī: latviešu kara stāsti / Vera Kacena; Vitas Zelčes un Kaspara Zeļļa redakcijā. Rīga: Mansards, 2013. 383 lpp.

Kļave, Evija. Nacionālā identitāte un diskurss: teorētiskās refleksijas / Evija Kļave, Inese Šūpule. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. 98 lpp.

2014

Ad locum: vieta, identitāte un rīcībspēja / zinātniskā redaktore Aija Zobena. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 311 lpp.
Pilnteksta saite

Latvia. Human Development Report 2012/2013: Sustainable Nation / editor, author of introduction Baiba Bela. Riga: Advanced Social and Political Research Institute of the University of Latvia, 2014. 112 lpp.
Pilnteksta saite

Uzule, Laura. Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls / Laura Uzule, Vita Zelče. Rīga: Mansards, 2014. 285 lpp.
Pilnteksta saite

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / Baiba Bela, Ieva Birka un citi; zinātniskie redaktori un priekšvārda autori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 428 lpp.
Pilnteksta saite

Cik demokrātiska ir Latvija: demokrātijas audits 2005-2014 / zinātniskais redaktors Juris Rozenvalds. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2014. 315 lpp.
Pilnteksta saite

Koroļeva, Ilze. Profesiju prestižs un izvēle jauniešu vidū: divu paaudžu salīdzinājums / Ilze Koroļeva, Inta Mieriņa, Ritma Rungule. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 230 lpp.

2015

Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvēki, teritorijas, pašvaldības / grāmatas autori: Baiba Bela un citi; zinātniskie redaktori: Aija Zobena, Ivars Ijabs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015. 390 lpp.

Niklass, Mareks. Nodarbinātības barometrs Latvijā un Somijā: 1. burtnīca: monogrāfijas "Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvēki, teritorijas, pašvaldības" pielikums / Mareks Niklass. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015. 38 lpp.

Bela, Baiba. Teritoriju sociālās drošības indekss: 2. burtnīca: pielikums grāmatai "Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvēki, teritorijas, pašvaldības" / Baiba Bela, Līga Rasnača. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015. 25 lpp.

Ikstens, Jānis. Politiskās konkurences indekss: 3. burtnīca: pielikums grāmatai "Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvēki, teritorijas, pašvaldības" / Jānis Ikstens, Inga Vilka. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015. 26 lpp.

Vilka, Inga. Teritoriju cilvēkkapitāla un kopienu rīcībspējas indekss: 4. burtnīca: pielikums grāmatai "Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvēki, teritorijas, pašvaldības" / Inga Vilka, Rūdolfs Cimdiņš, Maija Ušča. Rīga:  Latvijas Universitāte, 2015. 34 lpp.

Šķiņķis, Pēteris. Teritoriju ilgtspējas indekss: 5. burtnīca: pielikums grāmatai "Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvēki, teritorijas, pašvaldības" / Pēteris Šķiņķis, Rūdolfs Cimdiņš. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015. 11 lpp.

How democratic is Latvia?: audit of democracy, 2005-2014 / Jānis Ikstens, Vita Dreijere et al.; scientific editor Juris Rozenvalds; University of Latvia. Advanced Social and Political Research Institute. Riga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 302 lpp.
Pilnteksta saite

 Socioloģija = Sociology / galvenā redaktore Baiba Bela. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015. (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia; 808. sēj.). 114 lpp.
Pilnteksta saite

Auers, Daunis. Comparative politics and government of the Baltic states: Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st century / Daunis Auers. Houndsmills: Palgrave Macmillan, 2015. 269 lpp.

2016

Societal Security: Inclusion-Exclusion Dilemma: a portrait of the Russian-speaking community in Latvia / editor Žaneta Ozoliņa. Rīga: Zinātne, 2016. 223 lpp.
Pilnteksta saite

Brikše, Inta. Komunikācija. Mediji. Universitāte / Inta Brikše; redkolēģija: Sanita Burķīte, Viktors Freibergs, Skaidrīte Lasmane, Juris Rozenvalds. Rīga: Mansards, 2016. 300 lpp.

2017

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2015/2016: Dzīves meistarība un informācijpratība / galvenā redaktore, ievada autore Baiba Holma. Rīga: Latvijas Universitāte, 2017. 151 lpp.
Pilnteksta saite

Latvia. Human Development Report 2015/2016: Mastery of Life and Information Literacy / editor, author of introduction Baiba Holma. Riga: University of Latvia, 2017. 151 lpp.
Pilnteksta saite

Ījabs, Ivars. Politikas teorija: pirmie soļi / Ivars Ījabs. Rīga: las.ām, 2017. 278 lpp.

2018

Latvijas mediju vides daudzveidība: kolektīvā monogrāfija / zinātniskā redaktore Vita Zelče. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 550 lpp.
Pilnteksta saite

(Two) Sides: diaries of Latvian soldiers in WWII / edited by Vita Zelče and Uldis Neiburgs. Ikšķile: Zelta Grauds, 2018. 367 lpp.


Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas / zinātniskā redaktore Baiba Bela. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 234 lpp.
Pilnteksta saite

Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu Latvijā: kolektīvā monogrāfija / zinātniskā redaktore un priekšvārda autore Aija Zobena. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 178 lpp.
Pilnteksta saite

Ījabs, Ivars. Atgūtā demokrātija Nr. 2: politiskā publicistika 2012-2018 / Ivars Ījabs; redaktore Astra Feldmane. Ķekava: las.ām, 2018. 248 lpp.


Ījabs, Ivars. Sociāldemokrātija un valsts dibināšana: Latvija / Ivars Ījabs. Rīga: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2018. 91 lpp.Bela, Baiba. Diasporas ieguldījums Latvijā un tā apzināšanas iespējas: pētījuma rezultāti / Baiba Bela, Inta Mieriņa; Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2018. 92 lp.
Pilnteksta saite

Latvijas zinātnieku diaspora: sadarbības tīkli un iespējas: pētījuma rezultāti / Baiba Bela, Kaspars Bērziņš, Valdis Krebs, Inta Mieriņa, Anete Vingre. Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, 2018. 65 lp.
Pilnteksta saite

Mieriņa, Inta. Diasporas politikas attīstība: pētījuma rezultāti / Inta Mieriņa, Evija Zača, Jānis Buholcs. Rīga: LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, 2018.
90 lp.
Pilnteksta saite

2019

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2017/2018: Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana Latvijā / galvenā redaktore Inta Mieriņa; Latvijas Universitāte. Sociālo un politisko pētījumu institūts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2019. 162 lpp.
Pilnteksta saite

Latvia. Human Development Report 2017/2018: Creation of Public Goods and Safeguarding Common-Pool Resources / chief editor Inta Mieriņa. Riga: University of Latvia Press, 2019. 163 lpp.
Pilnteksta saite

Stepčenko, Anna. Sociālā spēcināšana rīcībspējai un pārmaiņām: pārskats par projektu "Sociālā spēcināšana reģionos" (SEMPRE) Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās teritoriālās sadarbības programmā 2014.-2020. gadam = Social Empowerment for Capability and Changes: report on the project "Social empowerment in rural areas" (SEMPRE), Interreg Baltic Sea region transnational European territorial cooperation programme 2014-2020 / Anna Stepčenko, Laura Jaunromāne. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 210 lpp.
Pilnteksta saite

Latvijas Eiropas ceļš: 15<30<100=Latvia’s European way: 15<30<100 / zinātniskās redaktores: Žaneta Ozoliņa, Inna Šteinbuka. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 189 lpp.
Pilnteksta saite

Kazaka, Olga. Pirmā PR grāmata / Olga Kazaka. [Latvija]: Trendsetter Publishing, 2019. 182 lpp.


Mieriņa, Inta. Diasporas satīklošana: iesaistīšanās prakse un sadarbības iespējas: pētījuma rezultāti / Inta Mieriņa, Rasa Jansone. Rīga: LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, 2019. 79 lp.
Pilnteksta saite

2020

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2019/2020: Latvijas eiropeizācija / galvenais redaktors Daunis Auers; Latvijas Universitāte. Sociālo un politisko pētījumu institūts. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 141 lpp.
Pilnteksta saite

Latvia. Human Development Report 2019/2020: Europeanization of Latvia / chief editor Daunis Auers. Riga: University of Latvia Press, 2020. 150 lpp.
Pilnteksta saite