Jānis Ikstens

Jānis Ikstens dzimis 1970. gada 5. janvārī Rīgā Ausmas un Lucijāna Ikstenu ģimenē. “Bērnību vadījis starp Rīgas centra bruģi un Vidzemes jūrmalas lēzenajām kāpām. Trenējies 64 lauciņu dambretē un kļuvis par Latvijas junioru čempionu,” tā Jānis Ikstens.

1987. gadā pabeidz Rīgas 7. vidusskolu. Sekojot savai interesei par sabiedriski nozīmīgiem procesiem un starpvalstu politiku, iestājas Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. 1990. gadā top pirmās publikācijas laikrakstos “Neatkarīgā Cīņa” un “Literatūra un Māksla” par Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas vēsturi un XXI kongresu. 1993. gadā absolvē Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultāti un iegūst specialitāti - vēsturnieks, vēstures pasniedzējs. No 1993. līdz 1996. gadam studē Politikas zinātni doktorantūrā LU Vēstures un filozofijas fakultātē un laikrakstā “Diena” aktīvi publicē rakstus par politiskiem procesiem Latvijā un ārvalstīs. Studiju laikā kā viespētnieks dodas uz Nīderlandi, Groningenas Universitāti (University of Groningen) un kā Fulbraita Stipendijas ieguvējs stažējas ASV, Misūrī Universitātē (University of Missouri-Columbia). 1997. gadā aizstāv promocijas darbu “Partiju sistēma un demokrātijas noturīgums Latvijā” politikas zinātnes nozarē, apakšnozarē - salīdzinošie politiskie pētījumi un ir viens no pirmajiem politikas zinātņu doktora grāda (Dr.sc.pol.) ieguvējiem LU.

1996. gadā uzsāk pasniedzēja darbu jaundibinātajā Vidzemes Augstskolā, kur drīz ievēlēts docenta amatā, bet 1997. gadā kļūst par Vidzemes Augstskolas rektoru. Šajā amatā atrodas līdz 1999. gadam. Norvēģijas karaļa Haralda V vizītes laikā Latvijā 1998. gadā Jānis Ikstens saņem Norvēģijas apbalvojumu - Svētā Olafa ordeni par sadarbības veicināšanu abu valstu starpā. 2002. gadā ievēlēts asociētā profesora amatā.

Izmantojot apmaiņas programmas un atkārtoti iegūstot Fulbraita Stipendiju, veicis pētnieka darbu un lasījis lekcijas ASV, Kolumbijas Universitātē (Columbia University) kā arī devies uz Lielbritāniju, Oksfordas Universitāti (University of Oxford).

Darbs Latvijas Universitātē (kopš 2004. gada)

2004. gada septembrī Jānis Ikstens, dekānes Intas Brikšes uzrunāts, uzsāk pasniedzēja darbu LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Politikas zinātnes nodaļā.

2005. gadā ievēlēts LU asociētā profesora amatā politikas zinātnē.

Kopš 2010. gada ir LU profesors politikas zinātnē, apakšnozarē - salīdzinošā politika.

No 2011. līdz 2013. gadam vada Politikas zinātnes nodaļu.

Kopš 2012. gada ir LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta (SPPI) vadošais pētnieks, bet laikā no 2013. līdz 2017. gadam bijis LU SZF SPPI direktors.

Savas darbības laikā pārraudzījis divus Pārskatu par tautas attīstību projektus, kuru rezultātā top “Pārskats par tautas attīstību 2012/2013. Ilgtspējīga nācija” (2013) un “Pārskats par tautas attīstību 2015/2016. Dzīves meistarība un informācijpratība” (2016).

Vadījis valsts pētījumu programmu “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā” (SUSTINNO), kas norisinās laikā no 2014. līdz 2018. gadam. Projekta ietvaros iznāk 4 kolektīvās monogrāfijas, kas izdotas sērijā: "Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā".

No 2013. līdz 2016. gadam vadījis Latvijas Zinātnes padomes pētniecisko grantu “Identitātes politika, pārstāvniecība un Latvijas politisko partiju atbildīgums”.

Jāņa Ikstena vadībā izstrādāts un aizstāvēts viens promocijas darbs: “Populisms Latvijas politisko partiju diskursā laika periodā no 1993. līdz 2011. gadam" (Ilze Balcere, 2015).

2015. gada septembrī Jāni Ikstenu apstiprina par LU prorektoru sociālo un tiesību zinātņu jomā. Šai amatā viņš ir līdz 2019. gadam. Kopš 2016. gada darbojas LU Stratēģijas padomē.

2019. gada aprīlī Jāni Ikstenu ievēl LU SZF dekāna amatā.

2019. gadā LU pirmo reizi iekļauta prestižā pasaules universitāšu reitinga "Times Higher Education by Subject" klasifikācijā un sociālo zinātņu vērtējumā ieņemot 601+ vietu, bet pēc gada pakāpjas uz 501.-600. vietu. Reitings izceļ universitātes, kas ir vadošās socioloģijas, politikas, komunikācijas un plašsaziņas līdzekļu studiju, starptautisko studiju kā arī ģeogrāfijas priekšmetos.

2019./2020. mācību gadā darbu uzsāk Sociālā darba nepilna laika klātienes bakalaura studiju programma LU filiālēs: Alūksnē, Kuldīgā, Cēsīs.

2020./2021. mācību gadā atjaunota Sociālā darba pilna laika klātienes bakalaura studiju programmas apguve Rīgā.

2021./2022. mācību gadā sāk darboties apvienotā doktora studiju programma "Sociālās zinātnes".

Jānis Ikstens LU SZF docējis kursus: “Ievads politikas zinātnē”, “Ievads politikā”, “Ievads studijās politikas zinātnē”, “Vēlēšanu analīze demokrātijās”, “Politiskais process Latvijā”, “Pētījumu uzbūve un veikšana”.

Kopš 2011. gada - LU Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes loceklis.

Šobrīd Plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas, politikas zinātnes, socioloģijas un sociālā darba profesoru padome loceklis, pirms tam darbojies Komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas profesoru padomē.

Kopš 2021. gada Jānis Ikstens ir LU Senāta Akadēmiskās komisijas loceklis.

Ārpus LU šobrīd darbojas kā Latvijas Zinātnes padomes eksperts politikas zinātnes nozarē, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, Rīgas Juridiskās augstskolas rektora pienākumu izpildītājs un viesprofesors.

Zinātniskā darbība

Jāņa Ikstena pētniecības intereses ir vēlēšanu analīze, politiskās partijas un partiju finansēšana.

Vairāk kā 25 gadus Jānis Ikstens aktīvi skaidro un komentē Latvijas politiskos procesus latviešu un krievu valodā iznākošajos, rakstošajos un raidošajos Latvijas un ārvalstu medijos.

Jānis Ikstens ir vairāku politikas zinātņu mācību līdzekļu autors: “Politika un tiesības vidusskolai” (2011), “Politika un tiesības”(2003), “Politikas pamati” (2001). Darbojies kā zinātniskais redaktors, piemēram, izdevumam “Partiju finansēšana” (2003).

Tapušas zinātniskas publikācijas tādos LU SPPI izdevumos kā: “Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā” (2018), “Cik demokrātiska ir Latvija? : Demokrātijas audits, 2005–2014”(2014), “Cik demokrātiska ir Latvija : demokrātijas monitorings, 2005-2007" (2007), “Cik demokrātiska ir Latvija : demokrātijas audits” (2005).

Jānis Ikstens darbojies kā recenzents ārzemju zinātniskajos žurnālos: “Party Politics”, “Comparative Politics Journal of Baltic Studies”, “Baltic Journal of Political Science”.

Jāņa Ikstena augstvērtīgākās publikācijas tapušas žurnālam “European Journal of Political Research”, kā arī izdevniecību “Routledge”, “Palgrave Macmillan”un “Taylor and Francis” izdevumiem.

Vērtīgākās zinātniskās publikācijas

Dati izgūti no Web of Science, SCOPUS un LU publikāciju un vēstures datubāzes. Skatīts 06.10.2021.

Izmantotie informācijas avoti

  1. Ikstens, Jānis. No rektora līdz politikas pētniekam. Liesma, 1998, 20.jūn., 3.lpp.
  2. Ikstens, Jānis. Jānis Ikstens, Vidzemes augstskolas rektors. Liesma, 1998, 28.nov., 2.lpp.
  3. Ikstens, Jānis. Padzīšana no paradīzes? : [No LSDSP vēst.]. Neatkarīgā Cīņa, 1990, 15., 16.nov.
  4. Ikstens, Jānis. Pastāvēs, kas pārvērtīsies... : [LSDSP XXI kongress Cēsīs, 1.-2.decembris]. Literatūra un Māksla, 1990, 8.dec., 3.lpp. Izgūts no periodika.lv. (skatīts (skatīts 07.10.2021).
  5. Ikstens, Jānis. Jānis Ikstens: naids pret sociālajām zinātnēm ir neaptverams. Diena, 2021, 31.marts, 4.-5. lpp.
  6. Varslavāns, Alberts (zin. red.). Latvijas Universitātes aspiranti un doktoranti. 1. daļa, Aspirantūras un doktorantūras personāliju, aizstāvēto disertāciju un iegūto zinātnisko grādu apkopojums 1945-2005. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2009]. 206 lpp.
  7. Zaķis, Juris, Lācis, Ivars (red.). Latvijas Universitātei ‒ 80. Rīga: Latvijas Universitāte, 1999. 305 lpp.